VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VW WACHAL, a.s. Tylova 220/17, 767 01 Kroměříž, IČO: 25567225, DIČ: CZ25567225

Článek I.

Obecná a úvodní ustanovení

 1. Všeobecné smluvní podmínky (dále jen jako „VOP“) upravují právní vztahy vznikající mezi pronajímatelem a nájemcem při pronájmu vozidel a jsou nedílnou součástí Smlouvy o pronájmu vozidla (dále jen jako „smlouva“) uzavřené mezi pronajímatelem a nájemcem a jsou závazné, pokud není ve smlouvě dohodnuto jinak. Tyto VOP upravují podrobněji práva a povinnosti mezi pronajímatelem a nájemcem včetně všech souvisejících služeb, které jsou pronajímatelem poskytovány.
 2. Právní vztahy vznikající v rámci uzavřených smluv a vzájemná práva a povinnosti smluvních stran z těchto vztahů se řídí kogentními ustanoveními obecně závazných právních předpisů České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, v platném znění dále smluvními ujednáními v uzavřených smlouvách a těmito VOP. Dispozitivních ustanovení obecně závazných právních předpisů České republiky se použije výlučně v případě, že daná otázka není v uzavřené smlouvě či v těchto VOP řešena odchylně, nebo není řešena vůbec.

Článek II.

Práva a povinnosti smluvních stran

 1. Nájemce se zavazuje seznámit se se všemi podmínkami uzavíraného právního jednání, konkrétně s obsahem smlouvy, s těmito VOP, jakož i dalšími písemnými dokumenty, které se vztahují k jím uzavíranému obchodu. Nájemce podpisem smlouvy potvrzuje pronajímateli skutečnost, že se seznámil s těmito VOP, které jsou umístěny na obytnaky.wachal.cz.
 2. Nájemce se zavazuje uvádět vždy pravdivé, úplné a platné údaje o své totožnosti, zejména jméno a příjmení, trvalou adresu svého bydliště, příp. sídla právnické osoby, telefonický a e-mailový kontakt, popř. další údaje vyžadované pronajímatelem. Za účelem ověření těchto údajů je nájemce povinen prokázat pronajímateli svou totožnost prostřednictvím nejméně dvou úředních dokladů, z nichž min. jeden musí být občanský průkaz nebo pas; osoba jednající jménem právnické osoby či právnickou osobu zastupující je povinna doložit oprávnění k jednání za právnickou osobu.
 3. Je-li nájemcem právnická osoba, je statutární orgán nájemce povinen podepsat za tuto právnickou osobu ručitelské prohlášení, kterým se zaváže splnit veškeré závazky z uzavřené smlouvy, nesplní-li je nájemce – právnická osoba, jinak si vyhrazuje pronajímatel právo odmítnout uzavřít s nájemcem – právnickou osobou smlouvu.
 4. Nájemce poskytuje pronajímateli uzavřením smlouvy souhlas k pořízení kopie občanského průkazu, popřípadě cestovního pasu, jakož i řidičského průkazu, v souladu s ustanovením § 39 písm. c) zákona č. 269/2021 Sb., o občanských průkazech, v platném znění, popř. v souladu s ustanovením § 2 odst. 3 zákona číslo 329/1999 Sb., o cestovních dokladech, v platném znění, za účelem zanesení nájemce do evidence zákazníků pronajímatele, a to výlučně za účelem administrativní správy smlouvy a případného uplatňování práv se smlouvou souvisejících.
 5. Pronajímatel se zavazuje v maximálně možné míře chránit veškeré údaje dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v platném znění, a jakožto správce zpracovávat veškeré poskytnuté osobní údaje nájemce, a to za účelem zanesení nájemce do evidence zákazníků pronajímatele za účelem administrativní správy uzavřené smlouvy, uplatňování a plnění práv se smlouvou souvisejících a dále k nabízení obchodu, služeb či zákaznických výhod zákazníkovi, které o zákazníkovi získá při své činnosti. Nájemce uděluje pronajímateli souhlas s poskytnutím osobních údajů správnímu či jinému úřednímu orgánu v ČR nebo v zahraničí v případě, že nájemce nebo jím pověřená osoba spáchá pronajatým dopravním prostředkem dopravní přestupek či obdobný delikt.

Článek III.

Pronájem vozidel

 1. Předmětem nájmu je vozidlo specifikované v uzavřené smlouvě. Nedílnou součástí předmětu nájmu je jeho vybavení, které je blíže specifikováno v uzavřené smlouvě a Předávacím protokolu vozidla sepsaném mezi pronajímatelem a nájemcem v den předání vozidla.
 2. Nájemce přebírá do dočasného užívání vozidlo od pronajímatele za podmínek sjednaných v uzavřené smlouvě a těchto VOP a zavazuje se pronajímateli za užívání vozidla uhradit sjednané nájemné a po uplynutí sjednané doby užívání vozidla vrátit vozidlo pronajímateli ve stavu, ve kterém je převzal.
 3. Nájemce není oprávněn přenechat vozidlo, které je předmětem této smlouvy, do pronájmu (podnájmu) třetí osobě nebo s ním provozovat výdělečnou činnost. Porušení této povinnosti zakládá právo pronajímatele s okamžitou účinností od smlouvy odstoupit, čímž však není dotčeno právo pronajímatele na náhradu případné škody. Nájemce se zavazuje užívat vozidlo s péčí řádného hospodáře výlučně k účelu, ke kterému je určeno (rekreace). Počet osob využívajících zázemí a příslušenství vozidla nesmí překročit maximální povolenou obsazenost vozidla. Provozování v terénu, který není určen k běžné jízdě pro obytná vozidla, je zakázáno.
 4. Minimální věk jak nájemce, tak řidiče je 21 let. Řidičem může být pouze osoba způsobilá, čímž se rozumí, že je držitelem řidičského oprávnění té skupiny, která je dle právních předpisů potřebná pro řízení vozidla a současně má praxi v řízení motorových vozidel této skupiny v délce alespoň tři roky. Řidičem může být nájemce a další osoby uvedené ve smlouvě. Za škody plně zodpovídá nájemce.
 5. Nájemce je povinen se seznámit s technickým stavem vozidla, podrobit se proškolení s jeho obsluhou a je-li to třeba, vykonat též za dohledu pronajímatele zkušební jízdu s vozidlem, potvrdit předání a vrácení vozidla v Předávacím protokolu vozidla a dodržovat všechna doporučení pronajímatele a výrobce vozidla určená k obsluze a provozu vozidla a jeho běžné údržbě. Proškolení nájemce s obsluhou vozidla a jeho příslušenství zajistí pronajímatel v rozsahu 30 až 60 minut.

Článek IV.

Kauce

 1. Nájemce obytného vozu je povinen uhradit pronajímateli kauci ve výši 25.000 Kč a to k zajištění úhrady případných budoucích škod způsobených nájemcem na vozidle nebo jeho příslušenství či úhrady jiných pohledávek pronajímatele za nájemcem, které pronajímateli vzniknou v souvislosti s nájmem vozidla dle této smlouvy či obecně závazných právních předpisů. Kauce nebude po dobu pronájmu úročena.
 2. Kauce je splatná nejpozději v okamžiku předání vozidla nájemci, a to v hotovosti.
 3. Vyúčtování kauce bude provedeno pronajímatelem bez zbytečného odkladu po vrácení vozidla nájemcem, nejdéle ve lhůtě 5 pracovních dní. V případě vzniku mimořádné události, zejména dopravní nehody, poškození či odcizení vozidla, bude kauce vyúčtována bez zbytečného odkladu po stanovení případných závazků nájemce vůči pronajímateli.

Článek V.

Rezervace a uzavření smlouvy

 1. Rezervací vozidla se rozumí nájemcem projevený závazný zájem o pronájmu vozidla v termínu stanoveném nájemcem stvrzený podpisem Smlouvy a úhradou zálohy 30% z celkové ceny nájmu.
 2. Pronajímatel uzavírá smlouvy s nájemci výlučně v písemné formě.

Článek VI.

Nájemné

 1. Pronajímatel přenechává do dočasného užívání vozidlo nájemci za nájemné, které je sjednáno v uzavřené smlouvě. Výše nájemného je sjednána v závislosti na délce nájmu vozidla, zvoleném časovém režimu a období nájmu vozidla dle ceníku pronajímatele umístěného na obytnaky.wachal.cz, to vše s přihlédnutím k poskytovaným slevám v rámci nabízených akcí pronajímatelem.
 2. Nájemce se zavazuje uhradit sjednané nájemné následovně: a) zálohu ve výši 30 % nájemného na základě pokynu k úhradě, který nájemce obdrží od pronajímatele v elektronické podobě, a to nejpozději do 3 pracovních dnů od doručení takového pokynu k úhradě; b) nejpozději 30 dnů před termínem předání vozidla doplatek na nájemné. Došlo-li však k uzavření smlouvy ve lhůtě kratší, než je uvedena v předchozí větě, je nájemce povinen uhradit nájemné v plné výši do 3 pracovních dnů ode dne uzavření smlouvy, nejpozději však při předání vozidla. Jiný způsob a režim plateb lze sjednat individuálně.
 3. Pronajímatel je oprávněn odmítnout předat nájemci vozidlo v případě, kdy nájemce v souladu s touto smlouvu neuhradí nájemné nebo kauci ve sjednané době. Nezaplacení doplatku pronájmu v termínu stanoveném těmito VOP je chápáno jako odstoupení od smlouvy ze strany nájemce. Stornopoplatek bude započten proti zaplacené záloze.
 4. Po obdržení zálohy na nájemné bude vystaven nájemci doklad o přijaté platbě a po obdržení doplatku na nájemné daňový doklad.
 5. Nájemce se zavazuje platby dle článku VI. VOP realizovat bezhotovostním platebním stykem na bankovní účet uvedený ve smlouvě, popř. na pokynu k úhradě, nestanoví-li VOP nebo individuální dohoda s pronajímatelem jinak. Za okamžik zaplacení je považováno připsání platby na účet pronajímatele.
 6. Pronajímatel a nájemce ve smlouvě upřesní přesný čas předání a vrácení vozidla. Předání vozu probíhá od 14.00 do 17.00 hodin první den nájmu a vrácení vozidla zpět pronajímateli od 7.00 do 11.00 hodin poslední den nájmu. Po domluvě je možné převzít vůz první den nájmu v dopoledních hodinách za poplatek 1500Kč. Stejně tak je možné domluvit pozdní návrat auta poslední den nájmu po 11:00 za poplatek 1500 Kč.
 7. Nájemné zahrnuje: Neomezené ujeté kilometry, plnou plynovou láhev, WC chemii, pravidelné servisní prohlídky vč. výměny olejů a dodání provozních kapalin, povinné pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, mezinárodní pojištění odpovědnosti – zelená karta (při výjezdu do zahraničí), havarijní pojištění na území celé Evropy se spoluúčastí 10%, asistenční služby, silniční daň, dálniční známku ČR, poplatek za autorádio, rozsáhlé vybavení nástavby pro každodenní běžnou činnost na cestách – seznam tohoto vybavení je součástí Předávacího protokolu vozidla.
 8. Nájemce se může s pronajímatelem domluvit na jiném místě předání a vrácení vozidla, než je provozovna pronajímatele. V takovém případě je přistavení vozidla na vyžádání do sjednaného místa předání či jeho odvoz z místa vrácení zpoplatněno ve výši 20,- Kč/km, nestanoví-li smlouva jinak, když za výchozí bod cesty je považována adresa provozovny pronajímatele. V případě přistavení vozidla do sjednaného místa pronajímatel není povinen doplnit palivo za cestu do sjednaného místa. Nájemce vrací vozidlo s plnou nádrží pohonných hmot.

Článek VII.

Předání vozidla nájemci a vrácení zpět pronajímateli

 1. Nájemce převezme vozidlo od pronajímatele v den započetí nájmu v době od 14:00 hodin a vrátí pronajímateli zpět poslední den nájmu nejpozději do 11:00 hodin.
 2. Nájemce si s pronajímatelem dohodne předpokládaný čas předání a vrácení vozidla. Nájemce si je vědom časové prodlevy, která může nastat předáním či vrácením více vozidel, pokud tyto časy nedodrží.
 3. Místo předání a vrácení vozidla je na adrese Skopalíkova 2238/1, 767 01 Kroměříž, nestanoví-li smlouva jinak.
 4. Pronajímatel je povinen předat nájemci vozidlo v řádném technickém stavu, způsobilé k provozu a k užívání v souladu s obecně závaznými právními předpisy.
 5. Pronajímatel je povinen zajistit po celou dobu trvání nájmu povinné pojištění odpovědnosti z provozu vozidel vč. tzv. zelené karty, havarijní pojištění vozidla se spoluúčastí 10% a asistenční služby. Všechna pojištění platí na území Evropské unie. Ostatní pojištění si v případě potřeby hradí nájemce.
 6. Při ukončení pronájmu je nájemce povinen vrátit vozidlo s plnou nádrží pohonných hmot.
 7. Nájemce při vrácení vozidla není povinen doplnit spotřebovanou vodu ani vyměnit spotřebované plynové láhve ve vozidle. Nájemce vrací vozidlo pronajímateli čisté a uklizené, s vypuštěnou odpadní nádrží užitkové vody, s vypuštěnou a vypláchnutou nádrží z WC, umytým nádobím a nepoužitým (příp. vyměněným) hasicím přístrojem.
 8. Nájemce je povinen vrátit spolu s vozidlem rovněž veškeré doklady vztahující se k vozidlu (TP, potvrzení o uzavření pojištění a návody k použití).
 9. Pronajímatel při předání a vrácení vozidla vyplní Předávací protokol vozidla, který se nájemce zavazuje podepsat. Nesouhlasí-li nájemce s údaji uvedenými v tomto protokolu, je povinen vznést vůči obsahu písemnou námitku do protokolu s uvedením důvodu svého nesouhlasu. Na skutečnosti neuvedené v Předávacím protokolu vozidla nebude brán zřetel.
 10. Nájemce podpisem Předávacího protokolu vozidla výslovně prohlašuje a uznává, že:
  a) byl seznámen se stavem vozidla a jeho vybavením, který odpovídá údajům uvedeným v protokolu;
  b) vozidlo nevykazuje žádné vady a není poškozeno s výjimkou poškození výslovně specifikovaných v protokolu;
  c) byl proškolen s obsluhou vozidla a jeho vybavením;
  d) vykonal zkušební jízdu, byla-li nájemcem anebo pronajímatelem vyžadována.
 11. Nájemce je oprávněn vrátit vozidlo i před uplynutím sjednané doby nájmu s tím, že v tomto případě nevzniká nájemci právo na vrácení poměrné části nájemného. O předčasném vrácení vozidla je nájemce povinen pronajímatele alespoň telefonicky informovat.
 12. Pronájem vozidla dle této smlouvy je možno prodloužit výhradně na základě dohody pronajímatele a nájemce. Pouhým nevrácením a pokračováním v užívání k prodloužení pronájmu nedochází. Pokud by v důsledku dohody došlo k prodloužení sjednané doby pronájmu, je rozdíl nájemného dle počtu skutečně ukončených dnů splatný nejpozději ke dni ukončení smlouvy a bude odečten z vratné kauce nebo ho nájemce doplatí pronajímateli.
 13. Nebude-li vozidlo nájemcem vráceno pronajímateli po uplynutí doby nájmu, má se za to, že vozidlo bylo odcizeno a pronajímatel ohlásí neprodleně odcizení vozidla Policii ČR. Toto neplatí, pokud se jedná o dohodu dle Článku VII, odst. 12.

Článek VIII.

Odstoupení od smlouvy, storno podmínky

 1. Pronajímatel je oprávněn odstoupit od uzavřené smlouvy, neuhradí-li nájemce sjednané nájemné a poplatky dle uzavřené smlouvy dle Čl. IV a VI, jakož i při nesplnění podmínek v těchto VOP stanovených. Ve všech případech odstoupení od smlouvy je pronajímatel oprávněn požadovat úhradu stornopoplatků dle Čl. VIII, odst. 3.
 2. Pronajímatel si vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy bez náhrady, pokud vozidlo nebylo předchozím nájemcem včas vráceno v odpovídajícím stavu, např. vlivem poškození, závady apod., a pokud nebude k dispozici náhradní vozidlo srovnatelných parametrů. V tomto případě vrátí uhrazenou zálohu, nájemné či kauci v plné výši nájemci.
 3. Nájemce je oprávněn odstoupit od smlouvy i bez udání důvodu, je však povinen uhradit pronajímateli stornopoplatky za zrušení smlouvy. Odstoupení od smlouvy je třeba provést písemnou formou a smlouva se ruší dnem, kdy je písemné odstoupení nájemce doručeno pronajímateli. Tento den se započítává do počtu dnů rozhodných pro výpočet storno poplatků.
  a) Pokud nájemce odstoupí od smlouvy ve lhůtě 29 až 15 dnů před sjednaným dnem předání vozidla, je povinen zaplatit pronajímateli storno poplatek ve výši 50 % ze sjednaného nájemného.
  b) Pokud nájemce odstoupí od smlouvy ve lhůtě 14 až 7 dnů před sjednaným dnem předání vozidla, je povinen zaplatit pronajímateli storno poplatek ve výši 80 % ze sjednaného nájemného.
  c) Pokud nájemce odstoupí od smlouvy ve lhůtě 6 a méně dnů před sjednaným dnem předání vozidla, je povinen zaplatit pronajímateli storno poplatek ve výši 100 % ze sjednaného nájemného.

Článek IX.

Pojištění vozidel a postup při škodných událostech

 1. Vozidla pronajímatele jsou pojištěna na území Evropské unie. Pro potřeby eventuálního prokázání uzavřeného pojištění odpovědnosti z provozu vozidla v případě vzniku pojistné události je ve vozidle k dispozici mezinárodní osvědčení o platném pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, tzv. zelená karta.
 2. V případě vzniku škody na majetku pronajímatele způsobené nájemcem je stanovena spoluúčast nájemce na vzniklé škodě ve výši 10 %, nejméně však 10.000 Kč. Ve vyloučených škodních případech hradí nájemce veškerou způsobenou škodu. Spoluúčast a vyloučené škodní případy se nájemce zavazuje uhradit pronajímateli při vrácení vozidla. Vyloučené škodní případy jsou, není-li uvedeno v podmínkách příslušných pojištění jinak, zejména:
  – škody vzniklé na interiéru vozidla, pokud nebyl poškozen vlivem dopravní nehody nebo násilným vniknutím
  – ztrátu vybavení vozidla, pokud k ní nedošlo násilným vniknutím
  – zavazadla a přepravovaný náklad,  poškození pneumatik a disků vozidla
  – poškození markýzy vzniklé nesprávnou manipulací či důsledkem větru a deště
  – škody způsobené v důsledku vniknutí třetí osoby do neuzamčeného vozidla  
 3. Vozidla jsou vybavena kartou asistenční služby platné na celém území Evropy. Ve vozidle je tabulka se sjednanými asistenčními službami.
 4. Veškeré škody vzniklé na vozidle třetími osobami (odcizení, poškození, vandalismus – zjištěný i nezjištěný pachatel včetně sprejerů) a v důsledku dopravních nehod musí být vždy a v každém státě šetřeny příslušnou policií a nájemce je povinen dodat písemný a čitelný protokol této policie. V případě dopravní nehody je nájemce dále povinen sepsat veškeré účastníky a svědky nehody s uvedením jména, příjmení a adresy, a zajistit fotodokumentaci nehody včetně fotografie SPZ účastníků nehody. Nepojízdné vozidlo nájemce zabezpečí před dalším poškozením nebo odcizením.
 5. Při každé škodě na vozidle způsobené třetí osobou anebo v důsledku dopravní nehody, zaviněné i nezaviněné, včetně odcizení, vandalismu na vozidle nebo jeho části, závady a poruchy je nájemce povinen vždy telefonicky kontaktovat pronajímatele (tel. +420 737 875 205), v případě potřeby i asistenční službu, informovat je o vzniklé škodě a postupovat dle jejich pokynů, jinak odpovídá za případně takto vzniklé škody. Nájemce nemá v takovém případě nárok na poskytnutí náhradního vozu ze strany pronajímatele nebo jinou kompenzaci nad rámec sjednaných asistenčních služeb.
 6. Škody, u kterých nájemce nedoloží potvrzení policie o způsobení škody třetí osobou, se považují za škody způsobené nájemcem.
 7. Nájemce bere na vědomí, že v případě závady, poruchy, nehody, poškození, odcizení či jiných škod nemá ze strany pronajímatele nárok na výměnu vozidla nebo jinou kompenzaci, nad rámec sjednaných asistenčních služeb, a to včetně závad a poruch na vnitřním vybavení vozidla.
 8. Vznikne-li potřeba provedení opravy na vozidle – i bez vzniku pojistné události, oznámí tuto skutečnost nájemce pronajímateli a vyčká na jeho vyjádření (povinnost svěřit opravu autorizovanému servisu či nikoli apod.). Nájemce v takovém případě nemá nárok na poskytnutí náhradního vozu ze strany pronajímatele nebo jinou kompenzaci nad rámec sjednaných asistenčních služeb.

Článek X.

Ostatní ujednání

 1. Nájemce pečuje o to, aby na předmětu pronájmu nevznikla škoda, dodržuje instrukce pronajímatele a výrobce.
 2. Nájemce neprovádí bez souhlasu pronajímatele žádné změny nebo úpravy předmětu pronájmu ani zapůjčeného příslušenství. Zakázáno je zejména vrtání, šroubování, lepení, polepování apod.
 3. Ve vozidle je výslovně zakázáno kouřit, používat svíčky, prskavky atd.
 4. Nájemce se zavazuje nepřetěžovat vozidlo (celková hmotnost do 3,5t), nepřevážet vyšší než povolený počet osob ve vozidle, jakož i nepřevážet těkavé, výbušné, hořlavé či jinak nebezpečné látky a plyny.
 5. Vozidlo nesmí být používáno k odtahu či tažení jiného vozidla či přívěsu.
 6. Nájemce je povinen vozidlo zabezpečit proti krádeži (používat zámků k zamčení dveří, klapek a okenních uzávěrů) a užívat veškerá zabezpečovací zařízení, kterými je vozidlo vybaveno.
 7. Nájemce se zavazuje dodržovat obecně závazné právní předpisy platné pro provoz na pozemních komunikacích ve státech, ve kterých vozidlo užívá.
 8. S vozem je možné cestovat do následujících zemí: Albánie, Andora, Belgie, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Chorvatsko, Černá Hora, Česká republika, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Irsko, Island, Itálie, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Severní Makedonie, Malta, Německo, Nizozemí, Norsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Řecko, Slovensko, Slovinsko, Srbsko*(jen na území kontrolované Srbskou vládou), Španělsko, Švédsko, Švýcarsko, Turecko a Velká Británie.
  Je zakázáno navštívit následující země: Bělorusko, Rusko, Turecko a Ukrajinu. Pronajímatel si vyhrazuje právo zakázat cesty do některých konkrétních zemí.
 9. Nájemce ručí za všechny poplatky, penále a pokuty, které vzniknou při používání vozidla během pronájmu, a to ne vinou pronajímatele, a to i pokud vyplynou po ukončení smlouvy. Pokud během doby pronájmu nájemce způsobí škodu na majetku třetích osob, je povinen každý takový jednotlivý případ oznámit pronajímateli nejpozději při vrácení vozidla zpět pronajímateli.
 10. V případě, že nájemce použije povinnou výbavu vozidla (lékárničku, hasicí přístroj, rezervní kolo při defektu pneumatiky, nebo i sadu pro opravu defektu pneumatiky), je povinen tuto výbavu dokoupit nebo opravit (v opačném případě bude cena odečtena z vratné kauce).
 11. Nájemce plně zodpovídá za správné uložení, uchycení a připevnění všech předmětů, které nejsou pevně spojeny s vozidlem. Zejména se jedná o jízdní kola přepravovaná na nosiči kol.

Článek XI.

Smluvní sankce

 1. Ztratí-li nájemce technický průkaz, zavazuje se uhradit pronajímateli smluvní pokutu ve výši 5000,- Kč.
 2. Ztratí-li nájemce klíče od zapalování vozidla či klíče od obytné části vozidla, zavazuje se uhradit pronajímateli smluvní pokutu ve výši 5000,- Kč za každý jeden klíč.
 3. V případě vrácení vozidla ve znečištěném stavu se zavazuje nájemce pronajímateli uhradit smluvní pokutu ve výši 3000,- Kč. V případě, že znečištění vozu nebude možné odstranit běžně dostupnými prostředky, uhradí nájemce náklady zvláštního čištění nebo náhradu vzniklé škody
 4. Pokud nájemce nevrátí vozidlo s plnou nádrží PHM, vyúčtuje mu pronajímatel chybějící množství pohonných hmot včetně 20% přirážky.
 5. Za každý započatý den prodlení s vrácením vozidla pronajímateli nájemcem po uplynutí sjednané doby nájmu se nájemce zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši dvojnásobku denního nájemného dle uzavřené smlouvy. Toto neplatí, pokud se jedná o dohodu dle Článku VII, odst. 12.
 6. Nezávisle na smluvní pokutě uvedené v odstavci 5 tohoto článku může být na nájemci vymáhána pronajímatelem uhrazená škoda dalšímu nájemci z důvodu nevrácení vozidla ve sjednaném termínu nájemcem.
 7. Bude-li vozidlo nebo příslušenství při vrácení poškozeno a nájemce jej na místě neuvede do původního stavu, pronajímatel vyúčtuje náhradu škody nájemci v plné výši. Úhrada těchto škod bude odečtena z vratné kauce, a pokud její výše na krytí nepostačí, bude doplacena nájemcem.
 8. Pokud nájemce neoznámí pronajímateli, že způsobil škodu na majetku třetím osobám dle čl. X, odst. 9, zavazuje se uhradit pronajímateli smluvní pokutu 5.000 Kč za každý jednotlivý případ.
 9. Smluvními pokutami není dotčeno právo pronajímatele na náhradu vzniklé škody.

Článek XII.

Závěrečná ustanovení

 1. Smlouva se uzavírá pouze v písemné formě. Jakékoliv změny nebo dodatky smlouvy lze platně sjednat výlučně písemnými a číslovanými dodatky.
 2. Smluvní strany jsou povinny v průběhu trvání smlouvy oznámit druhé straně změnu sídla firmy, bydliště, případně jiné změny, které by mohly ovlivnit řádné plnění závazků, vyplývajících z této smlouvy.
 3. Tyto VOP se řídí právním řádem České republiky a jsou vydány v souladu s §1751 Zákona č.89/2012 Sb. v platném znění, občanský zákoník.
 4. Zákazník podpisem těchto všeobecných obchodních podmínek potvrzuje, že si jejich obsah důkladně přečetl, tomuto obsahu zcela rozumí a nemá proti němu žádné výhrady, a zavazuje se jimi řídit.
 5. Tyto VOP nabývají platnosti a účinnosti dnem 01.02.2024.